Sunday School

sundays at 10:30am to 12:00pm

Our Lord Jesus said. “Let the children alone, and do not hinder them fromcoming to Me; for the kingdom of heaven belongs to such as these”.

In 1929, International Sunday Schools American Society organized a conference in Baalbek, Lebanon, to open Sunday Schools in the Biblical Lands. 0The Armenian Church was also invited to this conference. His Holiness Sahag II has appointed Bishop Papken Gulesserian to represent the Catholicosate of Cilica. At this conference, it was decided to establish Sunday Schools under the guidance of the Armenian Church. Mr. Levon Zenian was appointed Director. He immediately started training teachers and preparing plans for the Armenian Sunday Schools. In June 1930, His Holiness Sahag II emphasized the importance of Sunday Schools through an Encyclical. The same year Sunday Schools began operating almost in most parishes of the Armenian Church.

Our church’s Sunday School was established on October 10th, 1999 on the feast of Holy Translators (Tarkmanchatz)

registration for sunday school

 • Լաւալի Ս. Գէորգ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ վարժարան

 • ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԿԷՏ՝ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 10, 2022

  5-14 Տարեկան
 • ԱՇԱԿԵՐՏԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆ

 • DD slash MM slash YYYY
 • DD slash MM slash YYYY
 • ԾՆՈՂՔ - PARENTS/GUARDIAN

 • ՏԱԳՆԱՊԻ ՊԱՐԱԳԱՅԻ ԿԱՊ - EMERGENCY CONTACT

  Եթէ որեւէ անուն չունիք գրել N/A տուբիկներուն մէջ
 • Երկրորդ Կապ - Second Contact

  Եթէ Յարկ է - Optional
 • DD dash MM dash YYYY
 • Արձանագրութեան սակ / Registration Fee 35$