Baskin Robbins հաստատութիւն 100,00
  Chaussures Arizona Հաստատութիւն 1 000,00
  G.I.T. Հաստատութիւն 500,00
  Gonfloables Experts Հաստատութիւն 575,00
  Radio d'auto MC Հաստատութիւն 1 000,00
  Upland Software Հաստատութիւն 2 000,00
  Urgel Bourgie Հաստատութիւն 500,00
  Wanes Հաստատութիւն 300,00
Տիկ. Բէրիանս Աբէքեան 300,00
Տիկ. Անուշ Աբէքեան 60,00
Տէր եւ Տիկ. Ճոզէֆ եւ Մարիա Աբիկեան 1 320,00
Տիար Կարօ Աբիկեան 110,00
Տէր եւ Տիկ. Պետրոս եւ Մարի-Ռոզ Ալահայտոեան 500,00
Տիար Վաչէ Ախիքեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Սիրան Աղազարեան 3 000,00
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Անի Աղպապեան 500,00
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Շուշան Աճէմեան 5 000,00
Տիկ. Զապէլ Աճէմեան 450,00
Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն Անթապի 1 100,00
Տէր եւ Տիկ. Համբարձում եւ Սեդա Անթունեան 1 000,00
Հուրի Անտոնեան 300,00
Տիար Յակոբ Աշքարեան 100,00
Օրդ. Անի Ապոյեան 1 020,00
Օրդ. Սօսի Ապոյեան 2 000,00
Տիկ. Տալիտա Ապրալեան 30,00
Օրդ. Արմիկ Ասատուրեան 250,00
Տիար Վարուժան Արդինեան 500,00
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Անի Արեւեան 3 000,00
Տէր եւ Տիկ. Ապգար եւ Միմի Արզումանեան 3 000,00
Տէր եւ Տիկ. Հմայակ եւ Մարգրիտ Արզումանեան 1 000,00
Տէր եւ Տիկ. Ալպէր եւ Էմիլի Արոյեան 20 000,00
Տէր եւ Տիկ. Օհաննէս եւ Կարին Աւետիսեան 500,00
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Նայիրի Բաբախեան 250,00
Տէր եւ Տիկ. Արթօ եւ Ալինա Գաբրիէլեան 5 000,00
Գերաշնորհ Սուրէն Արք. Գաթարոյեան 1 000,00
Տիկ. Համեստ Գալաճեան 700,00
Կարօ եւ Սարօ-Սամուէլ Գալուսեան 50,00
Տէր եւ Տիկ. Արթօ եւ Վանին Գապասագալեան 1 200,00
Տէր եւ Տիկ. Վահագն եւ Տանիա Գարագաշեան 600,00
Տիար Յովհաննէս Գարաեան 20,00
Տիկ. Լուսածին Գարամանուկեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Համբիկ եւ Լուսին Գարայեան 1 000,00
Տէր եւ Տիկ. Նազարէթ եւ Սիրուարդ Գէորգեան 1 000,00
Տիար Արա Գույումճեան 40,00
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Սեդա Գրիգորեան 200,00
Տէր եւ Տիկ. Գալուստ եւ Սէզա Գրիգորեան 1 500,00
Տիար Ռաֆֆի Դալադինեան 150,00
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Նանոր Դամամեան 6 200,00
Տիար Հրայր Դանիէլեան 1 000,00
Տիկ. Սիրարբի Դանիէլեան 500,00
Տէր եւ Տիկ. Սահակ եւ Ալին Դանիէլեան 1 500,00
Տիկ. Արեւ Դանիէլեան 1 530,00
Տիար Հարօ Դանիէլեան 480,00
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Արվին Դանիէլեան 3 660,00
Տիար Նապիլ Դարշա 100,00
Տիկ. Մարի Դերեան 3 000,00
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Ալիս Եանպէզեան 100,00
Տիար Վրէժ Եապուճեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Ճիւլիէթ Եունանեան 2 000,00
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Ռիթա Եսայեան 300,00
Տիկ. Սրբուհի Երամեան 100,00
Տիար Էտմոն Զարուքեան 250,00
Տէր եւ Տիկ. Յարութ Զօպօեան 2 000,00
Մաթլաս Զօպօեան 100,00
Տոքթ. Վաղարշ Էհրամճեան 1 000,00
Տիար Արա Էքմէքճեան 410,00
Տէր եւ Տիկ. Կէրի եւ Ռիթա Էքմէքճեան 100,00
Տիար Արդօ Էքմէքճեան 50,00
Օրդ. Յասմիկ Թաթուլեան 600,00
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Վարդուհի Թաշճեան 500,00
Օհան (Տոքթ.) Թապաքեան 500,00
Տէր եւ Տիկ. Փիեռ եւ Ծովիկ Թերզեան 20 000,00
Տէր եւ Տիկ. Վարուժ եւ Ազնիւ Թէրզեան 1 000,00
Տիար Հովիկ Թիւքէնքճեան 100,00
Տիար Վիգէն Թիւֆէնքճեան 1 000,00
Տէր եւ Տիկ. Կարապետ Թոպի 2 500,00
Տէր եւ Տիկ. Շանթ Թոպի 2 500,00
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Մարօ Թորամանեան 1 500,00
  Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգաբարձութիւն Խորանի եւ եկեղեցական սպասներ
  Թորոնոյի Ս. Աստուածածին Եկեղեցոյ դպրաց դաս 1 000,00
Օրդ. Ժպիտ Թօփուզեան 240,00
Տէր եւ Տիկ. Մովսէս եւ Սեդա Թօփուզեան 3 000,00
Տէր եւ Տիկ. Շանթ Իմամէճեան 1 700,00
Աւաք Քհնյ. Տէր Արմէն եւ Երեցկին Շաքէ Իշխանեան 500,00
Անի Իպրահամեան 100,00
Տէր եւ Տիկ.Կարապետ Իսկէնտերեան 450,00
Տիար Զաւէն Իսկէնտերեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Սալբի Լախոյեան 20 000,00
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Փոլին Լախոյեան  
Տէր եւ Տիկ. Համբարձում եւ Զուզան Լախոյեան  
Տէր եւ Տիկ. Հալմէթ եւ Ազնիւ Խզանեան  
Տէր եւ Տիկ. Բիւզանդ եւ Մարի Լախոյեան 1 000,00
Տիկ. Զէփիւր Լախոյեան 300,00
Տիար Տանիէլ Լոլ 200,00
Տիար Նազարէթ Խաչիկեան 1 000,00
Յակոբ Խաչկէչեան 200,00
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Անի Ծարուկեան 1 000,00
Տիկ. Շաքէ Ծարուկեան 300,00
Տիկ. Սալբի Ծարուկեան 300,00
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Վէրժին Կարապետեան 2 000,00
Տիար Ժաք Կարապետեան 2 000,00
Տիկ. Շաքէ Կէոնճեան 500,00
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Րայյա Կիրակոսեան 500,00
Լուսին Իսհաք Կիւլիւմեան 500,00
Տէր եւ Տիկ. Զօհրապ եւ Մելինէ Կոստանեան 1 000,00
Տէր եւ Տիկ.Անդրանիկ եւ Ազօ Հալաճեան 3 000,00
  Համազգային Մոնթրեալի «Սանահին» մասնաճիւղ 2 500,00
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Վիքթորիա Հայրապետեան 750,00
Տէր եւ Տիկ. Պետիկ եւ Արփի Հայրապետեան 1 100,00
Տիար Պէտրոս Հայրապետեան 200,00
Տէր եւ Տիկ. Ժաք եւ Մատլէն Հանէշեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Ազգանոյշ Հատիտեան 200,00
Տիար Քամիլ Հատտատ 25,00
Տոքթ. եւ Տիկ. Կարպիս եւ Էլիզապէթ Հարպոյեան 5 000,00
Տիկ. Մարի Հացագործեան 1 000,00
Տիար Հայկ Հէքիմեան 1 000,00
Տիկ. Ճիւլի Հինտօյեան 405,00
  ՀՅԴ «Լեւոն Շանթ» մասնաճիւղ 300,00
  ՀՕՄ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղ 20 000,00
  ՀՕՄ Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղ 10 000,00
  ՀՕՄ Շրջանային Վարչութիւն 5 000,00
Տիար Վարդան Ճաքալեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Մարի Ճէպէքեան 200,00
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Մարալ Ճինպաշեան 300,00
Տիկ. Սեդա Ճինպաշեան 2 000,00
Տէր եւ Տիկ. Ղազարոս եւ Արփինէ Մաթեան 600,00
Տէր եւ Տիկ. Ղազարոս եւ Էլիզ Մաթեան 30,00
Տէր եւ Տիկ. Փօլ եւ Նայիրի Մալախանեան 2 000,00
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Տիրուհի Մանճիկեան 200,00
Տոքթ. եւ Տիկ. Գէորգ եւ Ամելի Մանուկեան 20 000,00
Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն եւ Հերմինէ Մանուկեան  
Տիկ. Մարալ Մանուկեան 110,00
Մանուկեան-Սարիպոյաճեան Մանուշակ 200,00
Տիար Կարապետ Մարգարեան 100,00
Տիար Յակոբ Մարշեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Վարդուհի Մարտիրոսեան 300,00
Էնտրա Մարտիրոսեան 20,00
Տէր եւ Տիկ. Վարուժ եւ Սիրուն Մելքոնեան 1 000,00
Տէր եւ Տիկ. Կարպիս եւ Անի Մէշէֆէճեան 2 000,00
Տէր եւ Տիկ. Աւետիս եւ Անժէլ Մէշէֆէճեան 2 000,00
Տիկ. Սիլվի Մէրճանեան 20,00
Տէր եւ Տիկ. Կէրի եւ Սալբի Մինասեան 1 500,00
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ Մինասեան 250,00
Տիկ. Ալիս Մութաֆեան 900,00
Հովհաննէս Մուրատեան 500,00
Գերաշնորհ Տէր Խաժակ Սրբ. Արք. Յակոբեան 5 000,00
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ եւ Էտտի Յակոբեան 20 000,00
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Անահիտ Յովսէփեան 1 000,00
Տիկ. Դալիա Նահապետեան 100,00
Տիար Մանուէլ Նարինեան 100,00
Աւաք Քհնյ. Տէր Հրայր եւ Երեցկին Ռիթա Նիկոլեան 1 720,00
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Սալբի Շահինեան 2 820,00
Տէր եւ Տիկ. Երուանդ եւ Նայիրի Շահինեան 200,00
Տէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Սօսէ Շամլեան 3 600,00
Տէր եւ Տիկ. Վարդգէս եւ Իզապէլ Շամլեան 1 000,00
Տիկ. Սիրվարդ եւ զաւակը Զարէհ Շէհիրեան 1 000,00
Տիկ. Սիրան Շէհիրեան 900,00
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Վարդուհի Շիրինեան 1 000,00
Տիկ. Ռօզ Շիրինեան 500,00
  Ոմն 1 100,00
  Ոմն 1 000,00
  Ոմն 100,00
  Ոմն 1 000,00
  Ոմն 1 054,31
  Ոմն 10 000,00
  Ոմն 10 000,00
  Ոմն 25,00
  Ոմն 100,00
  Ոմն 10 000,00
  Ոմն 610,00
Տիկ. Ծովինար Ուազիրեան 300,00
Տէր եւ Տիկ. Նազար եւ Լիլիթ Չալէքեան 20 000,00
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Էլմա Չաղացպանեան 500,00
Մարիա եւ Գէորգ Չաղացպանեան 240,00
Տիար Յակոբ Չամիչեան 50,00
Տէր եւ Տիկ Ռաֆֆի-Ալէքսան եւ Մարալ Չաքեան 20 000,00
Տէր եւ Տիկ.Կարապետ եւ Մարի Չըրչեան 125,00
Տիար Սարգիս Չինչինեան 1 000,00
Տէր եւ Տիկ. Հրակ Չինչինեան 1 100,00
Տէր եւ Տիկ. Զաւէն եւ Սեմալին Չոգագլեան 1 860,00
Տէր եւ Տիկ. Պետրոս եւ Արէգնազ Չոգագլեան 1 300,00
Տիկ. Ռիթա Պաղտասարեան 50,00
Տիար Յարութ Պաղտատ 200,00
Տիար Ճորճ Պաղտատեան 200,00
Տէր եւ Տիկ. Թորոս եւ Անի Պապիկեան 250,00
Տոքթ. եւ Տիկ. Ժիրայր Պասմաճեան 1 000,00
Տէր եւ Տիկ. Հովիկ եւ Նէլլի Պարսէմեան 1 000,00
Տիկ. Լուիզա Պարտաքճեան 200,00
Տիար Աբրահամ Պզտիկեան 250,00
Տիկ. Մարալ Պզտիկեան 2 000,00
Տիար Արմէն Պէտրոսեան 20,00
Տիկ. Լուսիա Պէտրոսեան 50,00
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Մարօ Պէրէճիքեան 50,00
Տէր եւ Տիկ. Մեսրոպ Պէրէճիքեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն եւ Մարալ Պէրպէրեան 3 000,00
Տիկ. Շաքէ Պէրպէրեան 1 600,00
Տէր եւ Տիկ. Ճէք եւ Հուրի Պիքարեան 220,00
Տիկ. Ալիս Պոյաճեան 175,00
Տէր եւ Տիկ. Վահրամ եւ Յասմիկ Պոյաճեան 1 200,00
Տիկ. Մարի Պոյաճեան 500,00
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Սեդա Պոյաճեան 2 000,00
Տէր եւ Տիկ. Համազասպ եւ Անահիտ Պոյաճեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Աւետիս եւ Անի Պոյաճեան 500,00
Օրդ. Արազ Պոյաճեան 200,00
Տիար Գէորգ Պոյաճեան 300,00
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Սիւզի Պոյամեան 1 000,00
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Աննա Պուլկարեան 350,00
Տիար Վազգէն Պուշիրօղը 200,00
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Մարիա Պուրճեան 200,00
Տիար Յարութիւն Սաղրեան 1 000,00
Տիար Ճորճ Սաուայա 100,00
Տիար Արա Սասունեան 100,00
Չուչաքլեան Սեւակ 1 000,00
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Թալին Սէպէեան 1 000,00
Տիկ. Անժէլ Սիւլիւքճեան 100,00
Տիկ. Բադրիսիա Սիւլիւքճեան 100,00
Տիկ. Լինա Սուլթանեան 250,00
Տէր եւ Տիկ. Տիգրան եւ Լիզա Վահրատեան Առաջնորդի գահ
Տոքթ. Կարօ Վարդազարմեան 2 200,00
Տիկ. Հերմինէ Վարդանեան 80 000,00
Տիկ եւ Տիկ. Մկրտիչ եւ Զուարթ Վարվարեան 1 000,00
Արմէնուհի Տէմիճեան 250,00
Տէր եւ Տիկ. Վահան եւ Գլոտիա Տէմիրճեան 750,00
Տէր եւ Տիկ. Արամ եւ Լիզա Տէմիրճեան 1 940,00
Տիար Գրիգոր Տէմիրճեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Գրիւոր եւ Քնար Տէտէեան 500,00
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Արշալոյս Տէր Ադամեան 500,00
Տիար Ռաֆֆի Տէր Ադամեան 500,00
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Ժաքլին Տէր Եղեայեան 3 000,00
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Անահիտ Տէր Խաչատուրեան 3 000,00
Տիար Գրիգոր Տէր Ղազարեան 2 750,00
Տիար Հովիկ Տէր Նիկողոսեան 500,00
Տէր եւ Տիկ. Զարէհ եւ Վրէժուհի Տէրվիշեան 700,00
Տէր եւ Տիկ. Խորէն եւ Սօսի Տիմիթեան 1 000,00
Տիկ. Աստղիկ Տիրասի 100,00
Տիկ. Անի Տիւարչի Աւետիքեան 2 050,00
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Սալբի Տիւշօղլեան 3 000,00
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Սեդա Տօնապետեան 5 000,00
Տիրար Ռուբէն Տօնիկեան 1 200,00
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Անի Տօնօեան 2 000,00
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Լուսին Փալանճեան 250,00
Փոքրիկն Շանթ Փանոսեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Վարդիվառ եւ Արփի Փանոսեան 4 000,00
Տիկ. Վիքթորիա Փափազեան 300,00
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Անի Փիւչիկեան 1 000,00
Տիար Պերճ Քաչաչեան 100,00
Տիար Շանթ Քասարճեան 250,00
Օրդ. Մոնա Քասսիս 20,00
Տիար Վահէ Քէշիշեան 500,00
Տիկ. Լինտա Քէքլիկեան 1 000,00
Տիար Վրէժ Քէօշքէրեան 4 000,00
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Դանիա Քէօսէեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Մհեր եւ Վերա Քըլնճեան 100,00
Տիկ. Անի Քըլնճեան 100,00
Տիկ. Արփի Քիւբէլեան 100,00
Տիկ. Ռիւբինա Քիւփէլեան 20,00
Տիկ. Հերմինէ Քիւփէլեան Ոսկերիչեան 300,00
Տէր եւ Տիկ. Բիդր եւ Արաքսի Քոթսիրաս 504,00
Տիար Յակոբ Քոճաւաքեան 300,00
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Սեդա Քուշեան 1 100,00
Տիկ. Արմէնուհի Քօլօլեան 100,00
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ եւ Նորա Քօշկէրեան 5 000,00
Տիկ. Ռիթա Օհանեան 1 000,00
Տիար Յովհաննէս Օտապաշեան 20,00
Տէր եւ Տիկ. Սահակ եւ Զուարթ Օտապաշեան 500,00
Տիար Օհաննէս Օտապաշեան 60,00
Տիար Պէրճ Ֆուրունճեան 100,00