Church Choir

Church Choir

The church choir "SHOGHAGAT" is the cornerstone of the church's liturgical services. The Church Choir is presently under the musical direction of Mrs. Laura Berberian,

The "Shoghagat" choir was blessed to have the following gifted conductors and organists:
Archdeacon Vahe Poutchigian (founder of "Shoghagat" choir.
Archdeacon Vartan Vosgeritchian (organist and conductor)
Yeretsgin Rita Nicolian (conducter)
Archdeacon Haroutyoun Arejian (conductor)
Mr. Sako-Vatche Boyadjian (conductor)
Mrs. Houri Bedrosian (organist)
Anoush Ghazarian (organist)

Any parishioner who enjoys singing or anyone proficient in playing the piano/organ is welcome. You may contact the church office by calling (450) 688.6795

 

Շողակաթ Դպրաց Դաս

Ս. Գէորգ  եկեղեցւոյ ՝՝Շողակաթ՝՝ դպրաց դասը կորիզը կը հանդիսանայ եկեղեցական արարողութիւններուն:

Դպրաց Դասին նպատակն է ծանօթանալ եւ օժանդակել եկեղեցւոյ արարողական կեանքին ու գործունէութեան, քաջալերել անդամները սերտելու Հայ եկեղեցւոյ երաժշտութիւնն ու պատմութիւնը, ծէսերը, վարդապետութիւնն ու աւանդութիւնները:

Դպրաց դասէն կ՛ակնկալուի նաեւ Դպրապետին, Հոգեւոր Հովիւին ու Հոգաբարձութեան հետ խորհրդակցաբար, ըստ կարելւոյն օժանդակել եկեղեցւոյ յանձնախումբերու աշխատանքներուն եւ քաջալերել գաղութիս անդամները որպէսզի Եկեղեցւոյ տրատու անդամներ դառնան, ինչպէս եւ մասնակցիլ Ազգային Առաջնորդարանի նախաձեռնած Դպրաս Դասերու համագումարներուն եւ տօնակատարութիւններուն:

Ներկայիս դպրաց դասի ղեկավարն է՝ տիկ. Լաուրա Պէրպէրեան,

Իսկ դպրապետ՝ Բրշ. Յարութիւն Սրկ. Կիւլոյեան:

Դպրաց դասի նախկին դպրապետներ կամ ղեկավարներ.-

- Բրշ. Վահէ Սրկ. Բուչիկեան

- Բրշ. Վարդան Սրկ. Ոսկերիչեան

- Երէցկին Ռիթա Նիկոլեան

- Բրշ. Յարութիւն Սրկ. Արըճեան

- Տիար Սագօ-Վաչէ Պոյաճեան

՝՝Եթէ կը փափաքիս դպրաց դասին անդամակցիլ, հեռաձայնէ եկեղեցւոյ գրասենեակ 450-688-6795 թիւին՝՝: