Հոգաբարձական կազմի անուանացանկ

 

- Տիկ. Հերմինէ Մանուկեան                        ատենապետուհի

 

- Տիար Տիգրան Վահրատեան                     ատենադպիր

 

- Տիկ. Լենա Աբրահամեան                          գանձապահ

 

- Տիար Վիգէն Քէօսէյեան                           հաշուապահ

 

- Տիար Արամ Տէմիրճեան                            փոխ-ատենապետ

 

- Տիար Յակոբ Տէօշողլեան                          խորհրդական

 

- Տիար Հայկ Հեքիմեան                               խորհրդական